Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 mei 2017

Algemene beschouwingen – Perspectiefnota, 24 mei 2017 (video)

Klik hier om Annemieke te zien spreken, vanaf 0:47:00.

“Vooropgesteld dat sommige doelstellingen een meerjarig karakter hebben, is Bernheze op de goede weg.” Zo lezen we in de inleiding van deze Perspectief Nota. Goed nieuws.
En het is bekend dat een slak op de goede weg het wint van een haas op de verkeerde.
Mijn partij vindt zorgvuldigheid belangrijk.
In dat opzicht zijn we zeker tevreden.

Maar soms moet je een haas durven zijn, zolang je de goede afslag maar neemt.
Soms moet je tempo maken, zeker als bekend is waar de schoen wringt en tijd een belangrijke factor is om erger te voorkomen. Als tijd geld kost zeg maar, of als teveel tijd ten koste gaat van kwaliteit.

D66 kan zich vinden in een groot aantal voornemens van het college, zoals de nadruk die wordt gelegd op duurzaamheid, de verduurzaming van de openbare verlichting en de aandacht voor groen in de gemeente.

De samenwerking die wordt onderzocht waar het gaat om belastingen en ICT. Projecten waarbij zorgvuldigheid en goede afweging van uitkomsten heel erg belangrijk zijn, gezien de hoeveelheid geld die ermee is gemoeid.

D66 vindt het goed én van deze tijd dat er wordt ingezet op meer flexibiliteit binnen de organisatie, verbetering van digitalisering en dienstverlening waarbij wél de veiligheid en privacy scherp in het oog worden gehouden.

Wat betreft de bewaking van privacy is snelheid geboden, mijn fractie heeft hier al regelmatig vragen over gesteld en gewezen op de risico’s. Zeker gezien de recente ontwikkelingen waarbij pijnlijk duidelijk wordt hoe onveilig opgeslagen digitale gegevens kunnen zijn, is bescherming van persoonsgegevens in niets een overbodige luxe.

Ons laatste compliment vanavond is voor het feit dat, vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet én in het belang van natuur en landschap, kansrijke initiatieven van inwoners voor het buitengebied, snel en laagdrempelig worden ondersteund en zelfs gestimuleerd. Mooi!

Maar zoals gezegd, soms gaat verspilde tijd ten koste van kwaliteit.
D66 zou op in ieder geval drie terreinen graag meer vaart willen zien.

1.
Duurzaamheid. Het gaat als een groene draad door ons programma. Veel wordt er gedaan, we zijn, zoals gezegd, op de goede weg. Maar het kan beslist sneller, moet eigenlijk ook sneller, niet alleen in de wereld, in Nederland, maar ook in Bernheze.
We bouwen nu 1 gasloze wijk en maar 1CPO project met nul-op-de-meter woningen. Waarom niet nu kiezen voor álle nieuwbouw gasvrij? Geen nieuwe gasnetwerken aanleggen. Er zijn genoeg betaalbare duurzame alternatieven op de markt. D66 vraagt het college en deze raad met klem dit zo snel mogelijk op te pakken. (Motie)

Een duurzaam alternatief voor de auto is de fiets, zeker met de introductie van de elektrische fiets leggen mensen langere afstanden af, zowel voor woon- werkverkeer als voor recreatie.
Maak fietsen makkelijker en veiliger. D66 wil kiezen voor de aanleg van snelfietsroutes en voor het verbeteren van fietspaden in onze gemeente. Dit komt niet alleen het milieu ten goede, maar maakt ons buitengebied beslist aantrekkelijker voor toeristen en recreanten. Een doelstelling uit onze toekomstvisie.
En daarbij wordt het veiliger, voor onze kinderen die door het buitengebied van school naar huis fietsen en andersom.

2.
D66 wil dat er haast wordt gemaakt met de integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. We krijgen signalen dat de medewerkers van vluchtelingenwerk de drukte nauwelijks aankunnen, waardoor de begeleiding van vluchtelingen en vrijwilligers in de knel komt. Dat kán niet de bedoeling zijn! Juist nu investeren in de begeleiding van deze nieuwkomers biedt alleen maar voordelen. ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit. Als we nu achterover leunen krijgen we over een paar jaar de rekening gepresenteerd. Goedkoop lijkt duurkoop dames en heren, maar mensen die mee mogen en kúnnen doen, de taal spreken en al dan niet betaald werk doen, hebben de gemeenschap veel meer te bieden. Niet wachten en later problemen oplossen, maar nu investeren om die problemen juist te voorkomen! (Motie)

3.
Tot slot een open deur: Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige gezonde omgeving. En gelukkig is dat voor de meeste kinderen in Bernheze het geval. Maar niet altijd gaat het vanzelf.
Het voorkómen van problemen blijft erg belangrijk. De gemeente, het basisteam jeugd, huisartsen en het onderwijs kúnnen en moeten dit samen adequaat oppakken. D66 heeft de laatste jaren steeds benadrukt hoe belangrijk samenwerking met onderwijs is om vroegtijdig problemen te signaleren.
Maar ook als de preventie goed geregeld is zullen er kinderen en jongeren zijn die opgroeien in een onveilige gezinssituatie, kinderen die angstig zijn of depressief. Wij moeten deze kinderen helpen!
Helpen doe je niet door het afschalen van de specialistische jeugdhulp, die al redelijk is uitgekleed overigens, hetgeen nu al ten koste gaat van snelheid en kwaliteit.
Het is naïef om te denken dat alle problemen te voorkomen zijn. Dat het nooit meer nodig zal zijn kinderen tijdelijk in een andere situatie op te vangen of te behandelen. Echt niet alle problemen zijn op te vangen door het basisteam, hoezeer deze medewerkers ook van goede wil zijn.
D66 is blij dat de budgetten binnen het sociale domein worden ontschot en pleit voor meer geld voor de jeugdzorg, het als een haas afbouwen van wachtlijsten, meer zichtbaarheid van het basisteam jeugd en zorg op maat, vanuit vertrouwen in zorgverleners.
Niet als lekker klinkende beleidstaal, maar duidelijk merkbaar voor kind, ouders en professional. Geef de zorgverleners ruimte om de instellingen dusdanig te transformeren dat het de zorg ten goede komt!
Daarbij wil D66 graag meer inzicht in het beleid, wat gaat er goed, wat moet er beter. We willen het ingezette beleid kunnen vergelijken met het verleden en helpen verbeteren voor de toekomst. Zodat we over een aantal jaar met reden kunnen zeggen dat het ook voor kinderen met problemen juist in Bernheze goed geregeld is.

Kortom: we zijn op de goede weg in Bernheze, maar D66 vindt dat we met name op de gebieden duurzaamheid, integratie en jeugdzorg investeringen niet moeten uitstellen. Als we nu kiezen voor kwaliteit zijn onze inwoners gewoon beter af.