Steun ons en help Nederland vooruit

De openbare ruimte

D66 is een groot voorstander van eigen initiatieven van bewoners om hun wijk of buurt mooier en schoner te maken. Bewoners zien zelf het beste hoe hun leefomgeving er uit ziet en wat ze graag zouden willen verbeteren. Het maakt niet uit of dit nu vanuit wijk- en buurtverenigingen georganiseerd wordt, of vanuit een aantal enthousiaste buren met een goed plan. D66 wil deze initiatieven van harte ondersteunen en er voor zorgen dat goede plannen in samenwerking met de gemeente kunnen worden gerealiseerd.

Voor iedereen gelden dezelfde regels rondom bouw- en kapvergunningen en het behoud van monumenten, natuur en landschap.

Veiligheid op straat is erg belangrijk. Voetgangers en fietsers dienen voldoende veilig gebruik te kunnen maken van de openbare ruimte.  Met name voor de jeugd en de oudere weggebruiker dient aan veiligheid op straat voldoende aandacht te worden besteed. Bij verandering van straten en wijken, zoals bijvoorbeeld in het centrum van Heesch dient sprake te zijn van ‘design for all’, oftewel geschikt en veilig voor alle weggebruikers! Dit geldt ook bij aanleg van nieuwe wijken. Door inwoners meer betrokkenheid te geven bij het veiliger maken van wijk of kern zijn zij meer gemotiveerd hier zelf ook aan bij te dragen en zich te houden aan bijvoorbeeld de maximum snelheid.

D66 pleit voor aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen voor auto’s in wijken en in het centrum. Betaald parkeren heeft ons inziens geen plaats in onze gemeente.

D66 vindt het belangrijk dat er een stoep aanwezig is, deze moet recht liggen en goed begaanbaar zijn, met op- en afritten voor kinderwagen, rolstoel en rollator. De fietsroutes, in het bijzonder voor schoolgaande jeugd, dienen goed aangegeven te zijn en veilig te gebruiken. Onderhoud aan stoep en straat moet op tijd worden gepleegd om ongevallen te voorkomen.

Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren willen wij in de gemeente ruimte bieden aan openbare oplaadpunten,uiteraard voor de elektrische fiets, maar ook voor de milieuvriendelijke auto.

Een goed en bereikbaar openbaar vervoer is onontbeerlijk. Daarbij streven we vanzelfsprekend naar het gebruik van schone bussen.

Leegstand kan het beste worden voorkomen. Indien de gemeente bij het verlenen van vergunningen bij nieuwbouwprojecten ruimte kan laten voor wijziging van bestemming in de toekomst, zal dit op leegstand een positief effect kunnen sorteren. De gemeente dient momenteel zelf ook terughoudend te zijn bij het aangaan van grote financiële verplichtingen en dient zich af te vragen of in het verleden gestelde doelen nog steeds realistisch zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Het heeft de voorkeur eerst leegstaande panden te transformeren voordat tot nieuwbouw wordt overgegaan. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. Dergelijke transformaties zijn goed voor de werkgelegenheid en zijn ook vaak veel duurzamer. De leefbaarheid in de verschillende kernen blijft een belangrijk aandachtspunt. Kale plekken in dorpskernen doen hier afbreuk aan. De gemeente speelt wat ons betreft een actieve rol in het voorkomen van deze ‘gaten’ in de dorpen.

Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van mensen. D66 geeft daarom veel ruimte aan groen; niet alleen in het buitengebied, maar zeker ook in de kernen. Dat vraagt om slimme regie over ruimtelijke ordening, maar ook van het stimuleren van burgerparticipatie in bijvoorbeeld onderhoud in eigen wijk of straat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018