Steun ons en help Nederland vooruit

Dienstverlening en inspraak

Ruimte bieden voor inspraak is voor D66 vanzelfsprekend. Sterker nog, wat D66 betreft wordt op steeds meer terreinen beleid bepaald van ‘onderaf’, niet voor maar door en met inwoners samen. De gemeentelijke organisatie dient te worden omgebouwd van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie.

Initiatieven van mensen onderling die passen in het gemeentebeleid moet de gemeente zoveel mogelijk faciliteren en open tegemoet treden. Mooie voorbeelden hiervan zijn BECO en de stichting actief burgerschap in Heeswijk-Dinther. Deze initiatieven sluiten naadloos aan op ons vertrouwen in de eigen kracht van mensen, een van de uitgangspunten van het D66 gedachtegoed.

D66 wil een nieuwe impuls geven aan het raadplegen van inwoners. We zien ondermeer kansen op het gebied van leefbaarheid, verkeersoverlast en parkeerdruk. Dat stelt ons voor de opdracht om burgers adequaat en op tijd van informatie te voorzien.

Ook bij het invullen van bijvoorbeeld bezuinigingen durft D66 de burger actief te betrekken. De bezuinigingen worden dan niet over de burger uitgestort, maar de gemeenteraad kan het te bezuinigen bedrag vaststellen en inwoners de kans geven dit mee in te vullen.

De overheid dient dienstbaar te zijn, professioneel en met een krachtige visie maar moet zich laten voeden door wat er onder burgers leeft. Om dit goed te doen vindt D66 dat de lijnen kort moeten zijn, de volksvertegenwoordigers goed benaderbaar en de gemeente als geheel zo toegankelijk mogelijk.

Digitaal is niet altijd dichtbij genoeg. Overheden digitaliseren steeds meer dienstverlening, dit biedt voordelen van gemak voor de burgers en levert efficiencyvoordelen op voor de gemeente. Ook D66 ziet de voordelen van digitale dienstverlening en dienstverlening op afstand. Bewoners kunnen gemakkelijk allerlei zaken regelen zonder iedere keer een afspraak te moeten maken, bijvoorbeeld voor parkeer- en bouwvergunningen.

Digitalisering is echter niet de magische formule om gemeente en burger dichter bij elkaar te brengen. De fysieke afstand tussen gemeentehuis en bewoner kan voor sommigen in onze gemeente oplopen tot 15 km. De gemeente zal dan ook naast digitalisering in moeten zetten op maatwerk; wijkgericht en individueel. Voor een wijk- of dorpsberaad gaan de inwoners niet naar het gemeentehuis maar gaat de gemeente naar de wijk. In incidentele gevallen moet het mogelijk zijn af te spreken op een locatie dichterbij of zelfs bij mensen thuis. Dit flexibele dienstverleningsmodel is al toegepast in andere gemeentes en daaruit is gebleken dat de waardering van bewoners is toegenomen en de kosten gelijk zijn gebleven.

De openingstijden van het gemeentehuis dienen te worden aangepast aan de moderne tijd, waarbij door het werken op basis van afspraak de wachttijden van de balie moeten worden weggewerkt.

Uiterlijk in 2017 kunnen zoveel mogelijk regelzaken, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal worden afgehandeld. Vergunningsaanvragen kunnen worden vereenvoudigd en als de overheid niet tijdig handelt wordt een aangevraagde vergunning automatisch toegekend.

Bij vertrouwen op de eigen kracht van mensen horen minder regels en vindt controle plaats op het proces en niet vooraf.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018